Бесплатная консультация
по подбору CRM
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
Фізична-особа підприємець Касьяненко Захар Сергійович, надалі Компанія, що діє на підставі виписки про державну реєстрацію № 3346302935, з однієї сторони, цим документом пропонує необмеженому колу фізичних осіб, надалі – Користувач, з іншої Сторони (надалі разом - Сторони) – акцептувати цю Публічну оферту (укласти договір оренди). Оферта є публічною і, згідно ст. ст. 633, 641 ЦК України, її умови однакові для всіх Користувачів. Беззастережне прийняття всіх умов даної Публічної оферти без будь-яких винятків і/або обмежень вважається акцептом даної Публічної оферти (далі Договору) Компанією та Користувачем, а сам Договір автоматично вважається укладеним.

Розділ 1. Загальні поняття

1.1. Публічна оферта – пропозиція Компанії (викладена на веб-сайті Компанії primelab.com.ua), адресована необмеженому колу фізичних та юридичних осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти Договір про надання послуг (далі Договір) на визначених умовах Договору

1.2. Договір – правочин, складений у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України про надання послуг з організації та участі у заходах, які проводяться Компанією або третіми особами, умови яких встановлені Компанією, і який може бути укладено лише шляхом приєднання Користувача до запропонованого Договору в цілому.

1.3. Акцепт оферти – повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов оферти без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно із частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України. Акцепт може бути здійснений одним з наступних способів: або з моменту оплати Користувачем послуг Компанії, та/або шляхом здійснення дій по реєстрації на сайті Компанії, в залежності від того, яка подія настала першою.

1.4. Користувач – право- та дієздатна фізична особа, яка Акцептувала Публічну оферту Орендодавця, викладену у цьому Договорі і отримує доступ до інформації, розміщеної на Веб-сайті та зареєстрована на сервері Компанії за кодом-підтвердженням, який автоматично направляється у вигляді СМС повідомлення на зазначений Користувачем номер телефону. Користувач несе всі ризики, пов'язані з використанням його облікового запису будь-якою особою, яка не мала на те повноважень і за наслідки такого використання;

1.5. Послуги – комплекс інформаційно-консультаційних послуг (семінари, конференції, курси, тренінги, майстер-класи, програми, лекції, консультації та/або інші послуги у форматах заходів, відео, Online-трансляцій, вебінарів, консультацій, корпоративного навчання, аудіо, текстової інформації та інших), що пропонуються та/або реалізовуються Користувачу Компанією/Організатором. Порядок та умови надання послуг Компанією Користувачу визначаються цим Договором та умовами, вказаними на сторінці відповідної Послуги Компанії– на primelab.com.ua. Інформація щодо вартості Послуг розміщена на сайті Компанії та/або оголошена під час консультації щодо Послуги.

1.6. Захід – це семінар, конференція, курс, тренінг, майстер-клас, програма, лекція, гра, консультація та/або інші), де Послуга надається у форматі вебінару або онлайн консультації та інші дистанційні заходи подібного роду з конкретно визначеним, в односторонньому порядку Експертом-партнером (лектором), місцем проведення, форматом, темою, програмою, датою та проміжком часу. Інформація зазначається на сторінці відповідного Продукту на primelab.com.ua

1.6.1. Контент Заходу - вся інформація, яка ставити Зміст окремий Заходу, в тому чіслі, лайф-СТРІМ, файли з даними, тексти, комп'ютерне програмне забезпечення, звукові файли, фото, відео та інші зображення, включаючі новостворені з Використання Веб- сайту;

1.7. Програма заходу – детальні умови надання певної Послуги, що включає в себе, у тому числі, але не виключно, наступні умови: назва, загальна інформація, предмет, зміст та навчальна програма послуги; імена викладачів, тренерів, коучерів; загальна тривалість, кількість годин та розклад (графік) послуги; вартість послуги.

1.8. Відео/Аудіо (Відео/Аудіо-курс, Відео/Аудіо-лекція, Відео/Аудіо-запис) – це Послуга, яка надається шляхом надання доступу для перегляду Контенту (перегляду/прослуховування відео/аудіо-запису семінару, конференції, курсу, тренінгу, майстер-класу, програми, лекції тощо) з конкретно визначеним, в односторонньому порядку Компанією, темою, програмою та терміном доступу до Контенту.

1.9. Консультації (персональне або групове консультування, корпоративні тренінги та інше) –Послуга, яка надається шляхом індивідуального або групового консультування на теми та на умовах попередньо узгодженими між Користувачем та Компанією.

1.10. Файли (книги, статті, шаблони, презентації, огляди, журнали, тести тощо) – послуга, яка надається шляхом надання доступу до Контенту, а саме скачування файлів з інформацією у форматах .docx .pdf .ppt .xlsx .epub.fb2 .mobi .txt .html .rtf .djvu .psd .ai та інших.

1.11. Пакет продуктів (Комплексна програма) – це послуга, яка об'єднує дві та більше послуг та реалізується за власними, визначеними в односторонньому порядку Компанією умовами, які зазначаються на сторінці відповідного Пакету продуктів на primelab.com.ua. Інформація щодо вартості Пакету продуктів Компанії, розміщена на сайті Компанії та/або оголошена під час консультації щодо послуги.

1.12. Обліковий запис - Аутентифікаційні дані та особисті дані користувача, які зберігаються на серверах Веб-сайту та які використовуються для ідентифікації Користувача;

1.13. Компанія - Адміністрація сайту primelab.com.ua

1.14. Веб-сайт - сукупність програмних і апаратних засобів з унікальною адресою в мережі Інтернет в доменній зоні primelab.com.ua разом з інформаційними ресурсами в певній текстової, графічної або звукових формах, що перебувають в розпорядженні Компанії і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів і іншим інформаційних послуг через мережу Інтернет;

1.15. Тарифи - діючий систематизований перелік послуг Компанії зі зазначенням їх найменування, вартості, строку/терміну/тривалості їх надання, та інших суттевих умов з проведення Заходу що публікується на інтернет-ресурсі за адресою: primelab.com.ua.

1.16. Замовлення – Послуга або список Послуг з переліку, розміщеного на Сайті, які Користувач обрав або планує обрати в майбутньому та оформлене за допомогою Сайту, в порядку, встановленим цим Договором.

1.17. Попередня оплата – оплата грошових коштів за Послугу, яка проводиться Користувачем після оформлення Замовлення і є підтвердженням повної і беззаперечної згоди Користувача укласти Договір.

1.18. Реєстраційна форма – документ, який оформляється самостійно Користувачем або Компанією (зі слів Користувача) і є невід'ємною частиною даного Договору.

Обов'язковими реквізитами Реєстраційної форми є:

  • прізвище, ім'я, по батькові;

  • адреса електронної пошти;

  • контактні номери телефонів;

  • місце роботи;

  • посада.

Користувач несе повну відповідальність за зміст і достовірність даних, зазначених у Реєстраційній формі.

1.19. Контент Сайту - результати інтелектуальної власності, в тому числі: літературні твори, тексти, лекції, Виступи, Промови, комп'ютерні програми, програми та Додатки для мобільних телефонів, аудіовізуальні твори (відео-курси, інфографіка, фонограм, зображення, товарні знаки и знаки обслуговування, комерційні Позначення и фірмові найменування, логотипи,, їх фрагменти, інформація, віджеті й інші об'єкти, что розміщуються на Веб-сайті;

1.20.Сервіси Сайту - функціональні можливості Веб-сайту, призначені для використання відвідувачами.

1.21. Несанкціонований доступ - використання аутентифікаційних даних користувача третьою особою.

1.22. Назви заголовків / розділів в даному Договорі наведені виключно для зручності і не впливають на тлумачення даного Договору.

Розділ 2. Загальні умови

2.1. Цей Договір укладається між Компанією та Користувачем у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України та діє до виконання Сторонами своїх обов'язків.

2.2. Публікація (розміщення) тексту Договору на сайті Компанії є офіційною пропозицією (Публічною Офертою) Компанії, що адресована невизначеному колу осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти з ним договір про надання послуг на умовах договору приєднання.

2.3. У випадку прийняття умов даної Оферти, Користувач погоджується з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілі всі його положення.

2.4. Ця Оферта є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна версія Договору розміщується за адресою: https://primelab.com.ua/oferta і є доступною для ознайомлення до моменту здійснення Користувачем акцепту умов Договору.

2.5. У зв'язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даного Договору, і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом Договору, Виконавець пропонує Вам відмовитися від користування Послуг (Продуктів) Виконавця або укласти інший двосторонній письмовий Договір.

2.6. Компанія має право Змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення Користувача, та оприлюднюється за 10 днів до набрання ними чинності і доводяться до загального відома за допомогою публікації на Сайті. Обов'язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Користувача. Продовження Користувачем користування послугами після внесення змін і/або доповнень до Договору означає прийняття і згоду останнього з такими змінами і/або доповненнями.

2.7. Продовження користування послугами Користувачем після набуття чинності змін та/або доповнень до тексту Оферти означає акцепт Користувача оновленого Договору. У разі незгоди Користувача зі змінами та/або доповненнями, внесеними Компанією до тексту Оферти, або незгоди з новими тарифами на послуги, Користувач повинен припинити їх отримувати.

2.8. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. Користувач також підтверджує, що не існує будь-яких обставин через які можна було б визнати такий договір нікчемним.

2.9. Цей Договір є публічним в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.

2.10. Місцем укладення Договору є місто Харків, Україна.

2.11. При приєднанні до даної Публічної оферти Користувач надає згоду Компанії на використання та обробку його персональних даних в рамках Закону України «Про захист персональних даних».

2.12. Всі інформаційні матеріали, представлені на Сайті, носять довідковий характер. У разі виникнення у Користувача питань, що стосуються виконання послуг, перед розміщенням Замовлення йому необхідно звернутися за консультацією до Компанії або відправити запит на адресу електронної пошти info@primelab.com.ua.

Розділ 3. Порядок укладання Договору

3.1. Укладання Договору проводиться через приєднання Користувача до Публічної Оферти шляхом повного і беззастережного прийняття (акцептування) ним умов цього Договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і зауважень.

3.2. Користувач підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу. Підтвердженням ознайомлення з умовами договору та їх прийняття є також встановлення символу у спеціальному полі під словами «Я прочитав(ла) та погоджуюся із умовами Політики конфіденційності та Договору оферти», що з'являється під час першого здійснення замовлення на Сайті Компанії.

3.3. Користувач здійснює акцепт Договору (тобто дає свою пряму та безвідкличну згоду на дотримання всіх його умов) шляхом сукупного або окремого виконання хоча б однієї з наступних дій: з моменту оплати Користувачем послуг Компанії, та/або шляхом здійснення дій по реєстрації на сайті, в залежності від того, яка подія настала першою. В такому разі, додаткове підписання Договору з боку Користувача не потребується. При цьому натискання Користувачем кнопки «Зареєструватися» означає повну та беззастережну згоду Користувача з положеннями Договору, що передбачені цією Офертою (акцепт оферти). У випадку незгоди з умовами Договору, що передбачені цією Офертою, або з її окремими положеннями Користувач зобов'язується припинити перегляд та будь-яке використання послуг Компанії.

3.3.1. Факт оплати замовлених Послуг та/або здійснення дій по реєстрації на сайті, з метою акцепту даної Оферти, зокрема, але не виключно, означає, що Замовник ознайомлений з положеннями Договору та зобов'язується їх дотримуватись, а у разі їх порушення або невиконання – згоден нести відповідальність згідно всіх пунктів, визначених цим Договором та чинним законодавством України.

3.4. Фактом укладення (акцептування) Договору є здійснення Користувачем дій, визначених у п. 3.3. Розділу 3 цього Договору. Реєстрація Користувача на Сайті Компанії є достатньою для отримання послуг та їх оплати.

3.5. Договір, за умови дотримання порядку його акцептування, вважається укладеним в простій письмовій формі, вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту його розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України. Закінчення дії Договору не звільняє сторони від виконання взятих на себе зобов'язань.

3.6. Укладання Договору означає, що Користувач:

у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг;

визнає технічну та професійну можливість Компанії надавати послуги і правила здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі та приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.

3.7. Сайт Компанії функціонує за принципом «як є», тобто є таким, яким Користувач його зараз бачить і який є доступним для Користувача .

Розділ 4. Предмет договору та порядок надання послуг.

4.1. Даний Договір є офіційною публічною пропозицією (офертою) і містить всі істотні умови надання Компанією Користувачу послуг із доступу до сервісів Веб-сайту Компанії для розміщення Заходів, участі у Заходах, Контенту Заходів і Контенту Сайту (далі послуги), а Користувач зобов'язується своєчасно оплатити та прийняти такі послуги.

4.2. Відповідальність за дійсність і можливість виконання зобов'язань, що стосуються проведення Заходів, а також за Контент Заходів і Сайту, несе Компанія.

4.3. Факт реєстрації користувача на Веб-сайті, є повним і беззастережним акцептом (прийняттям) умов цієї Оферти.

4.4. Актуальні умови, розклад, програма, адреса, вартість та дати проведення Заходів, оприлюднюються за адресами: https://primelab.com.ua/event та/або надсилаються на адресу електронної пошти Користувача. Компанія має право змінювати розклад, програму, адресу, вартість та дату проведення Заходів без згоди Користувача, завчасно повідомивши його про це але не пізніше як за 24 години, до зміни. Користувач вважається належно повідомленим, якщо повідомлення оприлюднено за адресами в домені primelab.com.ua та/або надіслано на адресу електронної пошти Користувача.

4.5. Контент Сайту, опублікований на Веб-сайті, а також його зміст і вартість можуть публікуватися на Веб-сайті в режимі реального часу.

4.6. Жодних претензій за результативністю застосування Користувачем знань та навичок, які було отримано в результаті отримання Послуг, не може бути пред'явлено на адресу Компанії. Відповідальність за використання цих знань та навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, які було отримано у результаті використання цих знань та навичок, цілком та повністю покладається на Користувача.

4.7. Користувачем послуг і стороною цього Договору можуть бути тільки фізичні особи, що досягли вісімнадцяти років. Заповнення заявки на Сайті та оплатою послуг є фактом підтвердження, що Користувач є повнолітньою особою і має повну дієздатність.

4.8.. Перелік, назва і зміст послуг, а також терміни їх надання визначаються на відповідних веб-сторінках Сайту. Умови Заходів і їх програма публікуються Компанією на сайті primelab.com.ua.

4.9. Компанія надає Користувачу послуги шляхом організації та проведення Заходів, а Користувач зобов'язується отримувати надані йому послуги і оплачувати їх на умовах, визначених цим Договором.

4.10. Заходи можуть проводиться як Компанією особисто, так і іншими особами (Організаторами), що залучаються Компанією за домовленістю.

4.11. Компанія залишає за собою право в будь-який момент змінювати умови, порядок надання та отримання послуги в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача, публікуючи зазначені зміни на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту опублікування нового тексту на сайті, якщо інша (пізніша) дата вступу в силу змін, не зазначена Компанією при обнародуванні інформації про зміни.

4.12. Точне місце і час проведення навчання повідомляються на Сайті. В разі необхідності, інформація про місце та час проведення навчання може бути повідомлено Користувачу додатково, шляхом направлення e-mail-повідомлення. Правила навчання і умови участі деталізовано повідомляються Користувачу під час першого дня навчання.

4.13. Інформація про конкретні послуги та/або про їх зміст, інформація про умови надання доступу до послуг, специфікація вимог для доступу до послуги, інші відомості або вимоги, які повинні та/або можуть бути повідомлені Користувачу відповідно до цього Договору або вимог законодавства, вважаються повідомленими Користувачу належним чином, якщо виконана хоча б одна з наступних умов:

4.12.1. Опубліковані на Сайті Компанії .

4.12.2. Доведені до відома Користувача за допомогою електронних повідомлень, спрямованих Компанією Користувачу по мережі Інтернет.

4.13.3. Надруковані в рекламних та інформаційних матеріалах Компанії.

4.13.4. Повідомлені Користувачу при його зверненні за контактними адресами і телефонами Компанії.

4.13.5. Доведені до відома Користувача іншими способами, доступними Компанії, в тому числі через засоби масової інформації (рекламу).

4.14. Будь-яка підписка/відмова від конкретних послуг Користувачем має рівнозначну юридичну силу, якби Сторони уклали відповідну додаткову угоду в письмовій формі на паперовому носії.

4.15. Замовник зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких інших цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв'язку з наданням Послуг (Продуктів), за винятком їх особистого користування.


Розділ 5. Права і обов'язки користувача

5.1. Права користувача:

5.1.1. Користувач має право використовувати Веб-сайт, зокрема шляхом отримання розміщеної на Веб-сайті інформації про Заході, а також шляхом отримання можливості брати участь в Заходах, оформивши Замовлення, здійснивши дії, передбачені Компанією та / або Організатором і отримавши Доступ до заходів.

5.1.2. Користувач має право використовувати Веб-сайт іншим способом, передбаченим Компанією.

5.1.3. Користувач має право відмовитися від участі в Заходах після оформлення та оплати Заявки тільки в разі обґрунтованої (поважної) причини такої відмови, в строк не пізніше ніж за 30 днів до початку Заходу. В цьому випадку, повернення сплачених Користувачем грошових коштів проводиться Компанією / Організатором в порядку визначеному цим Договором.

5.1.4. Користувач-фізична особа користується всіма правами споживача відповідно до чинного Законодавства, що регулює такі відносини.

5.2. Обов'язки Користувача:

5.2.1. Користувач зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису (реєстрації) на Веб-сайті.

5.2.2. Користувач зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких цілях інформацію і матеріали, які стали йому доступні на Веб-сайті, за винятком їх особистого використання.

5.2.3. Користувач зобов'язаний підтримувати в справному технічному стані власне обладнання і канали зв'язку, що забезпечують йому доступ до Веб-сайту, входити на Веб-сайт під своїм акаунтом одночасно тільки з одного пристрою (персонального комп'ютера, планшета і т.д.). Компанія не несе відповідальності за ненадання послуги з доступу до Веб-сайту та / або до окремих сервісів Веб-сайту з причин, не залежних від Компанії.

5.2.4. Користувач зобов'язується знайомитися з актуальною версією цього Договору при кожному відвідуванні Сайту до моменту початку користування сервісами Веб-сайту.

5.2.5. У разі виникнення питань щодо способів та умов оплати за участь в Заході Користувач зобов'язується попередньо, до подачі Замовлення, ознайомитися з такими способами і умовами оплати за допомогою комунікацій зі співробітниками Компанії / Організатора.

5.2.6. Користувач зобов'язується ознайомитися зі змістом, умовами реєстрації та порядком проведення Заходів, а також з додатковими вимогами, що пред'являються Компанією / Організатором до оформлення Замовлення. У разі якщо Користувачеві не повністю зрозумілі будь-які умови проведення Заходів, в тому числі, порядок оплати, Користувач зобов'язується уточнити ці умови, а при неможливості уточнення відмовитися від оформлення Замовлення та участі в Заходах.

5.2.7. Користувач зобов'язується оплатити в повному обсязі самостійно або через третіх осіб вартість участі в Заході. Після такої оплати у Користувача виникає право брати участь в заходах або скористатися іншою послугою, що надається Компанією.

5.2.8. У разі незгоди Користувача з цим Договором або змінами, які вносяться в нього Компанією, Користувач зобов'язаний відмовитися від використання Веб-сайту, проінформувавши про це Компанію.

5.3. Користувач при використанні Веб-сайту не має права:

5.3.1. Розміщувати на Сайті і / або направляти куди-небудь через / за допомогою Веб-сайту (завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати, надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, включаючи посилання на неї) будь-які матеріали наступного характеру:

(I) порушують чинне Законодавство, норми міжнародного права або права зарубіжних країн; які містять погрози, наклеп або образу; дискредитують інших осіб, що порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок; які носять непристойний характер або містять нецензурну лексику, порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру, насильства, як за участю неповнолітніх, так і без; містять сцени жорстокого поводження з тваринами; містять опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення або до вчинення дій, що становлять загрозу життю і (або) здоров'ю, в тому числі до заподіяння шкоди своєму здоров'ю;

(II) порушують в тій чи іншій мірі честь і гідність і ділову репутацію, права та охоронювані законом інтереси інших осіб, в тому числі права неповнолітніх;

(III) сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної (етнічної) ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства, пропагують фашизм чи ідеологію расової переваги, інші соціальні патології;

(IV) містять екстремістські матеріали, що пропагують злочинну діяльність або містять поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;

(V) містять інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державної та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;

(VI) містять рекламу або описують привабливість вживання наркотичних речовин, в тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок «бінауральних ритмів»), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;

(VII) які носять шахрайський характер;

(VIII) інші матеріали, що містять негативну інформацію, здатну завдати шкоди здоров'ю та / або розвитку дітей;

(IX) інші матеріали, які спонукають інших осіб на протиправну поведінку, яка тягне за собою кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та іншу відповідальність або яким-небудь чином порушує положення чинного законодавства. Будь-які дії Користувача, які, на думку Компанії, обмежують права іншого Користувача або в їх здійсненні не допускаються.

5.3.2. Розміщувати на Сайті і направляти через / за допомогою Веб-сайту матеріали, які є рекламою будь-яких товарів або послуг, без отримання попередньої прямої згоди Компанії.

5.3.3. Завантажувати, відправляти чи іншим чином використовувати Веб-сайт, будь-який матеріал, який підлягає охороні відповідно до Законодавства про інтелектуальну власність, особисту інформацію та інші матеріали, захищені законодавством без отримання вираженого дозволу власника прав на об'єкт. У цьому випадку обов'язок доведення того, що розміщення на Веб-сайті Користувачем матеріалів не порушує авторські, суміжні та інших права третіх осіб, покладається на Користувача.

5.3.4. Зареєструватися від імені або замість іншої особи.

5.3.5. Вводити в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого Користувача.

5.3.6. Спотворювати інформацію про себе.

5.3.7. У будь-якому вигляді, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача.

5.3.8. Здійснювати незаконний збір та обробку персональних даних інших людей.

5.3.9. Розміщувати будь-яку інформацію, яка за даними Компанії, є небажаною, не відповідають цілям Веб-сайту, обмежує інтереси інших осіб або з інших причин є небажаною для розміщення на Веб-сайті.

5.3.10. Використовувати роботів, програми- «павуки», програми- «скрапери» та інші автоматизовані засоби для доступу до Веб-сайту без письмового дозволу Компанії.

5.3.11. Здійснювати дії, які несуть або можуть нести надмірну або непропорційно велике навантаження на інфраструктуру Веб-сайту, які можуть перешкоджати його правильній роботі.

5.3.12. Копіювати, відтворювати, змінювати, створювати похідні роботи, поширювати або публічно відтворювати будь-який контент Веб-сайту, програмний код, який є частиною Веб-сайту або послуг, пропонованих на Веб-сайті, без попередньої письмової згоди Компанії і відповідної третьої сторони.

5.3.13. Втручатися (намагатися втрутитися) в роботу Веб-сайту або виконувати будь-які дії на Веб-сайті способами, не передбаченими цим Договором.

5.3.14. Здійснювати дії, спрямовані на обхід заходів, які Компанія може використовувати для запобігання або обмеження доступу до Веб-сайту або будь-якої частини Веб-сайту, включаючи пристрої, які запобігають або обмежують використання або копіювання будь-якого матеріалу або накладають обмеження на використання Веб-сайту або матеріалу , що міститься в ньому.

5.3.15. Поширювати спам-повідомлення, що містять прохання переслати це повідомлення іншим Користувачам і / або іншу небажану інформацію.

5.3.16. Намагатися втрутитися, або поставити під загрозу цілісність Веб-сайту або безпеку, розшифрувати будь-який трансфер з / в сервер, який обслуговує Веб-сайту.

5.3.17. Завантажувати невірні дані, віруси або інші шкідливі програми на Веб-сайт або через нього.

5.3.18. Збирати або зберігати особисті дані третіх осіб, включаючи ім'я облікового запису, використовуючи технології або засоби, що відрізняються від тих, які використовуються або можуть використовуватися на Веб-сайті.

5.3.19. Формувати (висловлювати) попит або пропозицію і досягати згоди про виконання робіт, в результаті яких або в процесі яких буде використовуватися зміст, яке є незаконним, шкідливим, наклепницьким, ображає мораль, що демонструє (або пропагують) насильство і жорстокість, що порушує права на інтелектуальну власність , пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовими, етнічними, сексуальним, релігійним, соціальним ознаками, що містить образу на адресу будь-яких осіб або організацій, що містить елементи (або пропагують) порнографію, дитячу еротику, є рекламою (чи пропагандою) послуг сексуального характеру ( в тому числі під виглядом інших послуг), роз'яснює процедуру створення, виготовлення, поширення, іншого використання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин або інших видів зброї.

5.3.20. Порушувати права третіх осіб.

5.3.21. Видавати себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства без достатніх на цього прав, у тому числі працівникам Компанії, власника Веб-сайту та використовувати інші форми і методи незаконного представництва інших людей в Інтернеті, а також вводити в оману інших користувачів або Компанію.

5.3.22. Інакше порушувати норми чинного Законодавства.

5.3.23. Користувач несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Веб-сайті, повідомляє іншим Користувачами, а також за будь-яку взаємодію з іншими Користувачами, яке здійснюється ним на свій страх і ризик.

5.4. Незалежно і на додаток до інших положень цього Договору, при використанні Веб-сайту, до повної і виняткової відповідальності Користувача відносяться:

5.4.1. Відповідальність Користувача за будь-яку інформацію або інший Контент Заходи, який він створює, розміщує, завантажує, або іншим чином передає (поширює) третім особам через Веб-сайт, так само як і за отримання Контенту Заходи і будь-яка взаємодія з іншими користувачами через Веб-сайт, включаючи відповідальність за всі претензії, які пред'являються і можуть бути пред'явлені щодо переданого і / або прийнятого Користувачем Контенту Заходи, за порушення прав інтелектуальної власності, авторського права і суміжних прав, а також у зв'язку з поширенням неправдивої інформації, інформації неналежного, загрозливого, образливого або наклепницького характеру, інформації, яка дискредитує інших осіб і т.д., а також за всі наслідки цих процесів (включаючи будь-які збитки, які може понести Компанія).

5.4.2. Відповідальність за будь-які відносини з третіми особами, які виникли в зв'язку або в результаті використання Веб-сайту, включаючи відповідальність Користувача перед третіми особами, які беруть участь в приватній і / або комерційної та / або некомерційної діяльності Користувача через Веб-сайт, а також відповідальність Користувача за його власні збитки і витрати, понесені в результаті взаємодії Користувача з третіми особами у зв'язку з використанням Веб-сайту.

5.4.3. Користувач несе відповідальність за здійснення з використанням Веб-сайту діяльності, забороненої або такою, що порушує Законодавство, а також діяльності, яка вимагає спеціального дозволу (ліцензії) для проведення такої діяльності, без отримання такого дозволу (ліцензії).

Розділ 6. Права і обов'язки Компанії

6.1. Компанія має право:

6.1.1. отримати від Замовника сплати вартості обраних Послуг (Продуктів) відповідно до умов Договору.

6.1.2. виконувати модифікації будь-якого програмного забезпечення Веб-сайту, припиняти роботу Веб-сайту при виявленні значних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою підтримки і запобігання несанкціонованого доступу до Веб-сайту.

6.1.3. використовувати особисту інформацію Користувача, представлену останнім будь-яким способом, який не суперечить законодавству.

6.1.4. консультувати Користувача під час оформлення / підтвердження / оплати, в тому числі самостійно зв'язуватися з Користувачем за адресою електронної пошти або телефонним номером, вказаним Користувачем при реєстрації на Веб-сайті.

6.1.5. в будь-який час змінювати умови цієї оферти в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Користувача, шляхом публікації змін на Сайті в порядку та на умовх визначених цим Договором,. Продовження використання Веб-сайту Користувачем після внесення Компанією змін і / або доповнень до Оферті означає безумовне і повне прийняття і згоду Користувача з такими змінами і доповненнями.

6.1.6. переуступати або іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Користувачем, третім особам за умови дотримання передбачених Законодавством прав та інтересів Користувача.

6.1.7. в разі порушення Користувачем умов цієї оферти, Компанія має право блокувати обліковий запис Користувача, або іншим чином обмежити доступ до Веб-сайту з повідомленням по електронній пошті або за допомогою Особистої сторінки або без такого повідомлення.

6.1.8. Публікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем в процесі проходження Заходів, без жодних обмежень або компенсацій Замовнику.

6.1.9. Здійснювати на електронну пошту Користувача розсилки повідомлень, що містять організаційно-технічну, рекламну чи іншу інформацію про можливості Сайту, Заходів, тощо

6.2. Компанія зобов'язана:

6.2.1. надавати послуги Користувачу відповідно до обраного ним Заходу, в порядку і строки, передбачені Програмами заходів і тарифами Компанії. Компанія має право залучати для надання послуг найманих працівників та/або субвиконавців (субпідрядників), та/або повірених, та/або інших уповноважених осіб Компанії.

6.2.2. надавати Користувачу повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання послуг.

6.2.3.на прохання Користувача роз'яснити йому зміст цього Договору та будь-якої з його умов.

6.2.4. не допускати розголошення персональних даних Користувача, а також іншої інформації, яка стосується особистих даних Користувача і стала відома Компанії в зв'язку з виконанням цього Договору.

6.3. Компанія повинна інформувати Користувача про статус виконання Замовлення і про факт здійснення успішної оплати вартості участі в Заході. Фактом того, що Користувач поінформований, є факт відправки електронного листа на адресу електронної пошти, вказану Користувачем при реєстрації на Веб-сайті, який містить відповідну підтверджуючу інформацію.

6.4. Компанія не зобов'язана проводити оновлення та / або поліпшення та / або вдосконалення і / або будь-яку іншу зміну роботи Веб-сайту. Компанія залишає за собою право в будь-який час і з будь-якої причини змінити або припинити, або припиняти роботу Веб-сайту, щоб визначити можливості і обмеження використання Веб-сайту, а також вводити і змінювати порядок використання Веб-сайту.

6.5. Компанія несе відповідальність за зберігання і обробку персональних даних Користувача, забезпечує конфіденційність цих даних в процесі їх обробки відповідно до умов даного Договору, Політикою конфіденційності та захисту персональних даних Компанії відповідно до умов розділу 8 цього Договору, а також відповідно до чинного Законодавства.

6.6. Компанія не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Користувачем на сторінках Веб-сайту в загальнодоступній формі.

Розділ 7. Ціна, порядок і форма розрахунків

7.1. Розрахунки за надання Користувачеві доступу до Контенту чи Заходу, розміщеного в платному доступі на Веб-сайті, здійснюються між Користувачем та Компанією / Організатором безпосередньо.

7.2. Компанія залишає за собою право приймати грошові кошти від користувачів за використання окремого Контенту Веб-сайту, право інтелектуальної власності Компанії, а також за Заходи, що організовуються безпосередньо Компанією.

7.3. Вартість Послуг за цією Офертою/Договором визначається відповідно до вартості кожного конкретного Заходу чи доступ до Контенту на дату його замовлення (бронювання) та/або діючих тарифів та/або інших умов оплати, які публікуються за адресами в домені primelab.com.ua та/або надіслано на адресу електронної пошти Користувача. Ціни на послуги вказуються в національній валюті України.

7.4. Послуги, інформація про які розміщена на Сайті Компанії, надаються Користувачу за умови 100 % передоплати, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або в інший спосіб зазначений Компанією/Організатором ,який не заборонений чинним законодавством України.

7.4.1. У разі несплати послуг Користувачем в порядку, встановленому цим розділом, у Компанії/Організатора не виникає зобов'язання з надання Користувачу Послуг.

7.5. Користувачі-нерезиденти здійснюють оплату у валюті, відповідно до виставленого Компанією рахунком. Будь-які банківські комісії, що стягуються обслуговуючим Користувача банком або банками-кореспондентами, сплачуються Користувачем.

7.6. Спосіб оплати визначається Компанією і доводиться до відома Користувача шляхом надсилання електронного повідомлення або іншим обраним Компанією способом.

7.7. Користувач самостійно вибирає зручний для себе метод оплати серед можливих і який доступний на Веб-Сайті на момент оплати. Методи і способи оплати, які не передбачені і недоступні на Веб-Сайті для здійснення і підтвердження оплати не приймаються.

7.8. Компанія має право надавати як один, так і кілька варіантів методів оплати. Компанія має право в будь-який час і на свій розсуд змінювати / видаляти будь-які методи оплати на Веб-Сайті без зобов'язання будь-яких повідомлень і внесення змін до цього Договору.

7.9. При обраному методі оплати платіжною карткою Користувач вказує інформацію, пов'язану з платіжними картками, а саме: номер карти, термін дії, CVC / CVV-код і ім'я власника платіжної картки і дає згоду Компанії / Платіжною Системі на обробку своїх персональних даних і платежів , по переказу грошових коштів за участь у Західі чи доступ до Контенту.

7.10. Вибравши і підтвердивши метод оплати, Користувач уповноважує Компанію / Платіжну систему списати з вказаною їм платіжної картки / банківського рахунку, через обраний спосіб оплати, повну вартість, зазначену на Веб-Сайті, включаючи комісії, відповідні націнки за переказ коштів, суму можливої конвертації і курсової різниці, які будуть застосовані до проведення оплати, а також уповноважує зазначених осіб використовувати платіжні та персональні дані для (i) оплати вартості участі в Заході, (ii) обробки повернення платежів, якщо це необхідно, і (iii) для інших цілей, необхідних для виконання умов цього Договору. Користувач повністю усвідомлює і погоджується з тим, що на момент оплати Компанії невідомий розмір додаткових витрат за обробку платіжних транзакцій.

7.11. Компанія має право запросити у Користувача, а Користувач зобов'язується надати банківську виписку для вирішення спірних фінансових питань, пов'язаних з оплатою вартості участі в Заході, з поверненням коштів у випадках, передбачених Законодавством, а також для вирішення інших спірних фінансових питань.

7.12. Днем оплати вважається день надходження грошових коштів на банківський рахунок одержувача коштів.

7.13. Користувач самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

7.14. У разі, якщо Захід не відбудеться з вини Компанії, грошові кошти, отримані Компанією / Організатором від Користувача в якості оплати участі в такому Заході, підлягають поверненню Користувачу протягом 30 днів з дати скасування Заходу або можуть бути зараховані в рахунок оплати іншого Заходу.

7.15. Затримка початку заходу або перенесення дати проведення заходу не є підставою для повернення коштів, сплачених за участь у Заході.

7.16. Оплачені, але невикористані у встановлені терміни послуги, вважаються наданими та вартість їх не повертається.

Повернення грошових коштів за придбану послугу, яка передбачає участь в одно- або дводенному Заході (в тому числі, практикумі, семінарі, майстер-класі, саміті і т.д.) здійснюється за умови попереднього письмового повідомлення про намір повернути кошти не пізніше, ніж за 3 банківських дні до дати старту заходу. У разі несвоєчасного повідомлення про намір повернути кошти або неявки на захід без попередження, сплачені кошти не повертаються. Вся сума утримується в якості компенсації збитків, завданих односторонньою відмовою від договору.

7.17. У разі відмови від послуг, які передбачають участь у тривалих заходах (програмах), повернення сплачених грошових коштів здійснюється за письмовим запитом Користувача за вирахуванням компенсації в зв'язку з понесеними організаційними і адміністративними витратами в наступному розмірі:

7.17.1. при отриманні запиту в термін від 1 (одного) до 3 (трьох) місяців до дати початку Заходу (програми) - в розмірі 20% (двадцяти відсотків) від вартості послуг;

7.17.2. при отриманні запиту в термін до 1 (одного) місяця (включно) до дати початку заходу (програми) - в розмірі 30% (тридцяти відсотків) від вартості послуг;

7.17.13. при отриманні запиту в дату початку Програми або пізніше - в розмірі, визначеному за формулою: 50% * В + 50% * В / О * К,

де В - вартість послуг, О - загальна кількість заходів (занять програми). К - кількість проведених заходів (занять програми0.

Перенесення дати проведення Заходу програми або неявка на одне або кілька занять не є підставою для повернення коштів, сплачених за участь в Заході (програмі).

7.18. При купівлі файлів, що є об'єктом інтелектуальної власності Компанії, усі продажі є остаточними та не підлягають поверненню, заміні чи відшкодуванню, сплачені кошти за надані матеріали поверненню не підлягають.

Розділ 8. Відповідальність сторін

8.1. Розмір відповідальності Компанії за цим Договором обмежений шляхом встановлення граничної суми збитків, що підлягають відшкодуванню. Така гранична сума збитків в будь-якому випадку не може перевищувати вартість участі в Заході, яке проводилося з використанням Веб-сайту. Компанія не несе відповідальності за непрямі чи опосередковані збитки, упущену вигоду, втрату ділової репутації Користувача та інше.

8.2. У разі якщо Користувач з причин, не залежних від Компанії, що не використовував своє право участі в Заходах, то зобов'язання Компанії вважаються належним чином виконаними, в обумовленому обсязі і в строк, а оплачені Користувачем кошти поверненню не підлягають.

8.3.Компанія не несе відповідальності перед Користувачем і третіми особами за часткове або повне невиконання ним зобов'язань, пов'язане з непереборною силою, тобто будь-якими надзвичайними і невідворотними обставинами, що не підлягають контролю Компанії. До таких обставин, зокрема, можуть бути віднесені будь-які стихійні лиха, природні та промислові катастрофи; терористичні акти; військові дії; порушень громадського порядку; прийняття органами державної влади або органами місцевого самоврядування актів, що містять заборони або обмеження щодо діяльності Компанії; інші обставини, які не можуть бути заздалегідь передбачені Компанією, в тому числі вихід з ладу серверного обладнання (з вини організації, що надає послуги хостингу або інших осіб), збоїв в телекомунікаційних або енергетичних мережах, неправомірні дії третіх осіб, наслідки дії шкідливих програм і т.п.

8.4. У разі неотримання Користувачем послуг не по прямій вині Компанії; відсторонення Користувача від участі в Заході в зв'язку з порушенням Договору; відмови Користувача від цього Договору та/або послуг через суб'єктивні причини тощо, кошти, оплачені Користувачем за послуги, не повертаються.

8.5. Користувач розуміє і приймає умови, згідно з яким порушення ним умов цього Договору може призвести до його розірвання Компанією в односторонньому порядку з наступним припиненням надання Користувачу послуг.

Розділ 9. Порядок вирішення спорів

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Сторона, чиє право порушено, направляє письмову претензію (вимогу) іншій Стороні.

9.2. Всі претензії (скарги) користувача до Компанії з використання Веб-сайту повинні направлятися Користувачем на адресу електронної пошти Компанії, вказаний в цьому Договорі, у вигляді відсканованої копії, з обов'язковою наступною відправкою оригіналу претензії (скарги) на поштову адресу Компанії, вказаний в цьому Договорі . Термін розгляду претензії (скарги) користувача Компанією складає 15 (п'ятнадцять) календарних днів з моменту отримання претензії (скарги) за адресою Компанії, після закінчення якого Компанією приймається одне з таких рішень: (i) про незгоду з претензією (скаргою) і про відмову в її задоволенні; (Ii) про повне або часткове згоді з претензією (скаргою) і про повне або часткове задоволення вимог Користувача.

9.3. Сторона, чиє право порушено, має право звернутися з позовом до суду відповідно до підвідомчості та підсудності встановленої вимогами чинного Законодавства.

Розділ 10. Строк дії, зміна та припинення дії договору.

10.1. Оферта діє безстроково. Даний Договір починає діяти з моменту акцепту Користувачем цієї Оферти, на умовах передбачених цим Договору та діє до повного виконання Сторонами зобов'язань (у т.ч. відшкодування усіх збитків та сплати штрафних санкцій) за цим Договором чи до його розірвання.

10.2. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути зроблені Компанією в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Користувача. До правовідносин які виникли до внесення змін та доповнень, застосовується редакція Договору, яка діяла на момент виникнення таких правовідносин. Користувач не має права вносити зміни та доповнення до цього Договору.

10.3. Договір поширює свою дію на Користувачів, які здійснюють користування послугами Компанії як до дати опублікування цього Договору, так і після дати його опублікування на Сайті.


Розділ 11. Реквізити Компанії


Назва ФОП Касьяненко Захар Сергійович
Поштова адреса: м. Харків, наб. Гімназійна, 24
ЄДРПОУ: 3346302935
Телефон, факс: +38 (099) 636 5888
Служба технічної підтримки: +38 (099) 636 5888
Адреса сайту: https://primelab.com.ua/